Bericht

Inleiding

Krachtens de in haar statuten beschreven doelstellingen streeft de SAM naar de instandhouding van onroerend erfgoed en stadsherstel binnen de gemeente Apeldoorn. Sinds haar oprichting in 1987 heeft de SAM zich voornamelijk beziggehouden met behoud en instandhouding van onroerend erfgoed in de gemeente Apeldoorn. In die periode is een groot aantal projecten geïnitieerd, ondersteund en gerealiseerd. Aan het aspect stadsherstel, inhoudende: verwerven, restaureren en herbestemmen van cultuurhistorisch waardevolle gebouwen werd echter nauwelijks aandacht besteed.

Stadsherstel

Stadsherstel, dat wil zeggen het verwerven, restaureren en herbestemmen van historische gebouwen, is al in 2010 aangepakt op initiatief van de bekende Apeldoorner Jan Brouwers. Toen werd een oud pandje in de steeg bij de Mariastraat omgetoverd tot het inmiddels succesvolle Proeflocaal Het Achterom. Brouwers c.s. wilden dat concept continueren. De Vereniging Andries van Driesum richtte daartoe Stadsherstel Apeldoorn B.V. op. Stadsherstel Apeldoorn B.V. maakt geen deel uit van de SAM Holding (bestaande uit de Stichting SAM Erfgoed en de Stichting SAM Stadsherstel).

De Waterfabriek

Het pand Beekstraat 22, de ‘Waterfabriek’, zou als eerste vervolgproject worden aangepakt. Verwacht werd dat de restauratie van het pand Beekstraat 22 veel geld zou vergen. Stadsherstel Apeldoorn B.V. besloot daartoe certificaten op naam uit te geven. De SAM, vanuit haar eigen intermediaire rol, deed een beroep op alle Apeldoorners om de restauratie van de bronwaterfabriek financieel te ondersteunen, onder meer door de aankoop van deze certificaten.
Het aantal gegadigden bleek al snel te beperkt qua aantal en omvang. Jan Brouwers nodigde zijn relaties in oktober 2018 in een hernieuwde poging nogmaals uit om via een financiële bijdrage de financiering van de restauratie van de ‘Waterfabriek’ rond te krijgen. De respons was ook toen te beperkt. De verbouwingskosten bleken te hoog om met de verkregen gelden de basis te leggen voor een sluitende exploitatie. Toen de steun van de Gemeente Apeldoorn daarop wegviel was er geen basis meer om kapitaal te investeren in het betreffende onroerend goed zonder dat een sluitende exploitatie haalbaar was.

De stand van zaken

De SAM heeft onder haar donateurs nogal wat certificaathouders en deze stellen soms vragen over wat er met de certificaten gebeurd is. Als uitgever van de certificaten is het aan Stadsherstel Apeldoorn B.V. om transparantie te bieden richting de certificaathouders. Welke bedragen zijn ontvangen, waarvoor is het geld gebruikt en wat is de mogelijke toekomst? De SAM heeft een oproep gedaan aan de directie van Stadsherstel Apeldoorn B.V. om inzicht te bieden in de opbrengst van de certificaten en de uitgaven die ermee bekostigd zijn. Voor nadere informatie verwijzen wij u dan ook naar de bestuurders van Stadsherstel Apeldoorn B.V.
Het bestuur van de SAM betreurt het dat het herstel van de ‘Waterfabriek’ niet van de grond is gekomen. Zij vertrouwt erop u hierbij voldoende geïnformeerd te hebben.

Vastgesteld door het bestuur van de SAM op 31 augustus 2020,

Mr. L.C. Kok, voorzitter SAM Holding
Dr. Josee Hulshof, Gedelegeerd bestuurder Stichting SAM Erfgoed
Dolf Sijbesma, Gedelegeerd bestuurder Stichting SAM Stadsherstel
Corrie van de Kraats, secretaris SAM Holding
Willem Beumer, penningmeester SAM Holding
Herma van Dorth, PR/Communicatie SAM Holding
Hans van de Water, algemeen bestuurslid SAM Holding