Over SAM

De Stichting Apeldoornse Monumenten (SAM) wil Apeldoornse monumenten behouden maar ook allure in de stad terugbrengen.
En verder:

  • meer informatie over wat SAM in haar meer dan 30-jarig bestaan zoal doet en gedaan heeft (SAM-Erfgoed)
  • achtergrondinformatie over panden die op het wensenlijstje van SAM-Stadsherstel staan
  • een lijst met SAM contactgegevens; namen, e-mailadressen en telefoonnummers en de Kamer van Koophandel nummers van beide stichtingen.

 


Privacyverklaring 
SAM

De Stichting Apeldoornse Monumenten (SAM) beschikt over persoonsgegevens van haar donateurs en van allen die betrokken zijn bij de uitvoering van haar activiteiten of anderszins met de SAM in contact zijn of zijn geweest. Deze gegevens betreffen naam, voornaam of voorletters, adres en veelal geboortedatum en e-mailadres, soms telefoonnummer en ook bankrekeningnummer (IBAN) van donateurs en andere geldgevers en relaties.
Genoemde gegevens zijn door betrokkenen zelf aan de SAM kenbaar gemaakt en worden in beschermde omgeving beheerd door de donateursadministrateur van de SAM. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor communicatie over activiteiten van de SAM en inning van donaties. Zonder toestemming van de betrokkene worden zijn/haar persoonsgegevens niet aan derden verstrekt, tenzij de SAM daartoe wettelijk verplicht is.

De SAM houdt zich aan alle bepalingen van de privacywet. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan s.v.p. contact op via info@apeldoornsemonumenten.nl.

Betrokkenen kunnen hun bij de SAM geregistreerde persoonsgegevens inzien, laten wijzigen of laten verwijderen.

Personen die er geen prijs meer op stellen om benaderd te worden door de SAM kunnen dat schriftelijk kenbaar maken aan de Donateursadministratie van de SAM, Roggestraat 44, 7311 CD, Apeldoorn. Hun gegevens worden daarna prompt uit het bestand van de SAM verwijderd.

Indien er onverhoopt een digitale inbreuk (‘hack’) plaatsvindt in de persoonsgegevens zal de SAM dit melden aan betrokkenen en de Autoriteit Persoonsgegevens in kennis stellen.

 

Wat doet SAM?

  • SAM onderhoudt constructieve contacten met ambtenaren en gemeentebestuur van Apeldoorn voor realisatie van haar doelstellingen;
  • SAM geeft aan de gemeente gevraagd en ongevraagd haar mening over ontwikkelingen in het kader van haar doelstellingen;
  • SAM tracht waar mogelijk monumenteigenaren vrijblijvend te adviseren en ondersteunen;
  • SAM is aangesloten bij het Erfgoedplatform Apeldoorn (EPA) en werkt voor evenementen en andere (publieks-) activiteiten veelvuldig samen met andere EPA-partners;
  • SAM streeft naar een groot draagvlak om haar doelstellingen te ondersteunen. Dit doet zij door bijeenkomsten en/of excursies voor donateurs en ondersteuners te organiseren en door het uitgeven van onder meer nieuwsbrieven;
  • SAM-Erfgoed heeft in de loop van de jaren veel voor elkaar gekregen, een bloemlezing staat in de SAM Lustrum Kroniek t.g.v. het 25-jarig bestaan en SAM Lustrum Kroniek t.g.v. het 30-jarig bestaan;
  • SAM-Stadsherstel heeft de volgende projecten op haar wensenlijst: Van Kinsbergenstraat 4, Marktstraat 6, Hoofdstraat 144, Beekstraat 22

Bestuurssamenstelling en gegevens

Voorzitter: Mr. Leo Kok
mrlckok@xs4all.nl  06 5325 6447
Secretaris: Corrie van de Kraats
info@apeldoornsemonumenten.nl  055 360 0677
Penningmeester: Willem Beumer
willembeumer@upcmail.nl 06  5323 1826
PR | Communicatie | Evenementen: Herma van Dorth
hermavandorth@gmail.com  06 2162 1098
Algemeen bestuurslid: Hans van de Water hansvandewater68@gmail.com  06 5318 7645
Gedelegeerd bestuurder Stadsherstel: Dolf Sijbesma
dolfsijbesma@xs4all.nl  06 2296 7084
Gedelegeerd bestuurder Erfgoed: Mw. Dr. Josée Hulshof
jo.hulshof@wxs.nl 06 5353 2464
Lid Erfgoed team: Ed van Gent
e.vangent2@chello.nl  06 2979 0886

KvK SAM-Erfgoed: 71149775 | SAM-Stadsherstel: 71149651

Word donateur of ondersteuner Meld u hier aan

Van Kinsbergenstraat 4

Aan de oude Dorpsstraat, nu Hoofdstraat, ter hoogte van de Paslaan, was vroeger het landgoed Randerode gelegen. Het gelijknamige landhuis werd in 1838 gebouwd in opdracht van Johanna Cornelia ten Hoove. Zij behoorde tot een toen zeer rijke Apeldoornse familie. In 1842 werd het huis bewoond door Dr. Loncq, getuige de kaart die in dat jaar van het dorp werd gemaakt.

In 1875 werd het landgoed gekocht door Jonkheer Repelaer. In 1892 verkocht Repelaer Randerode aan de heer J.A.U. van Oordt, heer van Bunschoten en een broer van Hendrik Christiaan van der Houven van Oordt. Deze verkocht het op zijn beurt verder aan Albert Radstaak in 1898, waarbij de weg door het landgoed aan de gemeente Apeldoorn werd aangeboden en het geheel in percelen werd verdeeld. Hierna werden op het landgoed allerlei panden bijgebouwd, aan de Hoofdstraat en aan wat vanaf 1905 de Van Kinsbergenstraat is gaan heten. Te midden van alle ontwikkelingen bleef de oude villa Randerode gewoon staan. Het is een van de oudste panden in de Apeldoornse binnenstad. In 1941 is een ingrijpende verbouwing uitgevoerd door de architecten Heuvelink om het pand aan de Hoofdstraat te verbinden met het oorspronkelijke landhuis.

Marktstraat 6

Dit pand is voor veel Apeldoorners onbekend. Het is een van de laatste panden die industrieel zijn gebruikt, nog ongeschonden is en midden in de binnenstad staat.

De eerste vergunning dateert van 1915 en maakte de bouw mogelijk van dit pakhuis. Het ontwerp stamt van de bekende Apeldoornse architect G.W. van den Beld in opdracht van meubelhandel De Jong, destijds gevestigd aan Hoofdstraat 92-94. Opvallend is de ijzeren draagconstructie met ronde kolommen en I-profielen op beide bouwlagen. In 1931 werd vergunning verleend voor de vestiging van een houtbewerkingsbedrijf. In een latere aanvraag is sprake van machinale houtbewerking. In 1945 werd een vergunningaanvraag ingediend voor een zakkenschudderij. Snel daarna weer voor een machinaal houtbewerkingsbedrijf.

Hoofdstraat 144

Dit pand is gebouwd in opdracht van de Gebr. Levy die hier een damesmodezaak hadden, het ‘Magasin de Nouveautés’. De eerste verbouwing vond plaats in 1910, waarbij twee paskamers op de verdieping werden toegevoegd. In 1938 lieten de latere eigenaren, de gezusters Van Oss een nieuwe onderpui plaatsen, de architect was D.B.A. Methorst.
In 1962 was het pand in eigendom van ‘Diana’ Lederwaren N.V. Dit bedrijf liet het pand ook verbouwen, nu door architect Aart Brand uit Haarlem. Weinig panden hebben zo’n dramatische ontwikkeling doorgemaakt als Hoofdstraat 144. Als dit omstreeks 1903 gebouwde pand van verbouwingen verschoond was gebleven, had Apeldoorn hier een kroonjuweel dat een residentie waardig is. Met zijn fascinerende, misschien wel iets te uitbundige details zou het nu -alleen al vanwege de zeldzaamheidswaarde- een rijksmonument zijn geweest. Zo blijkt maar weer eens dat niet elke vernieuwing ook een verbetering is.

Beekstraat 22

Op 8 maart 1887 wordt het ontwerp van dit pand, van de hand van C.M. Gardenier, goedgekeurd. Dit maakt dit pand tot één van de oudste aan de Beekstraat, op dat moment nog Eierstreek geheten. Die naam komt van het woord ‘euwen’, wat grazen betekent. Het was dus het gra(a)slandje. Wanneer de naam in Beekstraat is veranderd is niet precies bekend, maar dat moet ergens tussen 1890 en 1910 hebben plaatsgevonden. Op 1 juni 1911 overlijdt Hendrik Mees, mineraalwaterfabrikant aan de Beekstraat 22. Uit een opsomming van de nalatenschap blijkt wel wat er allemaal is nagelaten, maar niet waar het mineraalwater vandaan komt. Murk Klazes de Roos neemt het pand met inventaris over en zet het bedrijf voort, inclusief een nieuwe vergunning voor de verkoop van sterke drank in het klein (niet per glas). In 1912 worden de voorgevel en het interieur verbouwd en komt de winkel in het rechterdeel van het perceel. Als Klaas op 31 juni 1931 overlijdt zet zijn vrouw onder de naam Wed. M.K. De Roos het bedrijf voort. Kort daarna verhuist het bedrijf naar de Deventerstraat (huize “De Pasch”).

Houd mij op de hoogte

Meld u hier aan en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen en de voortgang van SAM.